2020-02-24

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 

 

Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres:
40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 88
Telefon: (32) 258-10-36
Fax: (32) 258-10-36
Email: przedszkole.67@gmail.com
Strona www: https://przedszkole67.stronyzklasa.pl/
mp67_katowice.bip.gov.pl

Dyrektor Przedszkola:

mgr Iwona Janda

Organizacja:
Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 17.00

W placówce funkcjonuje 7 oddziałów w tym:

4 oddziały integracyjne
3 oddziały specjalne

Dzieci do przedszkola są przyjmowane zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Statutem, oraz Kartą Zgłoszeń Dziecka do Przedszkola.
Dzieci z deficytami przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Organ Prowadzący  oraz orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przedszkole prowadzi nauczanie indywidualne oraz jest placówką mogącą realizować wczesne wspomaganie.


Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami  Integracyjnymi w Katowicach istnieje od  roku 1981r., od ponad 10 lat ukierunkowuje swoją działalność  na rzecz edukacji, wychowania i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było utworzenie w 1993 r. grupy specjalnej w związku z licznymi sygnałami środowiskowymi o potrzebie tworzenia optymalnych warunków wzrastania i rozwoju dzieci specjalnej troski
i wspierania w tym zakresie  ich rodzin.


Rosnące doświadczenie w pracy i ponad standardowych działaniach integrujących dzieci zdrowe z dziećmi z oddziału specjalnego, przekonanie
o obopólnych korzyściach z tych relacji, skłoniło dyrekcję i radę pedagogiczną do podjęcia starań o utworzenie pierwszej grupy integracyjnej. Funkcjonuje ona od 2000 r. opierając się na  autorskim „Projekcie powstania i funkcjonowania Grupy Integracyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 67  w Katowicach”.
Wysoko oceniane przez środowisko, jak i organ prowadzący, efekty działalności przedszkola w świadczeniu usług  edukacyjnych na rzecz wszystkich dzieci,
a także podjęte  działania w rozpoznawaniu potrzeb dzieci specjalnej troski, stały się podstawą do  złożenia przez dyrektora przedszkola wniosku
o utworzenie dodatkowych oddziałów: integracyjnego i specjalnego. Po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Organ Prowadzący Miasto Katowice 
w roku szkolnym 2013/14 w projekcie organizacyjnym zatwierdzono funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych (od roku szkolnego 2018/2019 –
3 oddziałów specjalnych) i  4 oddziałów integracyjnych. Powyższa struktura organizacyjna  placówki  ukazała pełną ideę integracji.
W podnoszeniu   dobrej jakości nauczania i wychowania w grupach  sprzyjają wdrażane tam akcje i programy ogólnopolskie oraz międzynarodowe, włączenie do udziału we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach przedszkolnych zarówno dzieci z deficytami jak i dzieci zdrowych.

Opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną nad wychowankami przedszkola sprawują zatrudnieni specjaliści :
psycholog,
logopeda,
rehabilitant ruchowy.

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada 7 sal zajęć, salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata, gabinet logopedyczny 
i psychologiczny oraz pokój nauczycielski.
 

Ponadto nasza kadra to:
19 nauczycieli dyplomowanych ,
1 nauczyciel mianowany,
6 nauczycieli kontraktowych
3 nauczycieli stażysta.
Wszyscy pracownicy dydaktyczni mają ukończoną pedagogikę przedszkolną
i wczesnoszkolną, ponadto 15  nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje - oligofrenopedagogikę, surdopedagogikę, neurologopedię, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna, autyzm, zespół Aspergera, AAC, j.angielski,  wczesne wspomaganie rozwoju, pedagogikę leczniczą M.Montessori, rehabilitację ruchową, SI, BI, rytmikę.

Personel pomocniczy:1 pracownik administracyjny,15 pracowników obsługi

Palcówką kieruje i pełnie funkcje redaktora Pani dyrektor Iwona Janda

Zajęcia dodatkowe:

·        zajęcia z logopedą

·        zajęcia z psychologiem

·        gimnastyka korekcyjna

·        język  angielski

·        zajęcia rytmiczno-muzyczne

·        religia

·        SI – Integracja Sensoryczna

·        BI – Integracja Bilateralna
 

Organami Przedszkola są:

·        Dyrektor Przedszkola.Kompetencje Dyrektora Przedszkola – określa  Statut Miejskiego Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

·        Rada Pedagogiczna.Kompetencje Rady Pedagogicznej – określa Statut Miejskiego Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

·        Rada Rodziców.Kompetencje Rady Rodziców – określa Statut Miejskiego Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..